Liên kết hữu ích

 

Bộ, các Cơ quan ngang bộ
Bộ Công Thương
Bộ Tài chính
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tư pháp

Cục Hàng hải Việt Nam


Sở, ban ngành
Sở Công thương Tp.HCM
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM
Sở Tư pháp Tp.HCM
Sở Giao thông Vận Tải Tp.HCM

Cục thuế - Hải Quan
Tổng Cục Hải Quan Việt Nam
Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh
Tổng cục Thuế
Chi cục Thuế Tp.HCM


Danh sách các Hiệp Hội
Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)
Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA)

Các tổ chức Quốc tế:
Hiệp hội Vận tải
Giao nhận Quốc Tế (FIATA)
Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc Tế (IATA)
Viện Bảo hiểm Luân Đôn (IIL)
Tổ chức Thương mại Thế giới (ICC)