Sẽ miễn thuế nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ngày 06/4/2016, Quốc hội đã ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

   Từ 1/9, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được miễn thuế nhập khẩu, nhằm góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016, do Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 26/5 tại Hà Nội.

    Điểm mới nổi bật là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đều được miễn thuế. Trong khi đó, theo luật cũ, các doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu sau đó mới được hoàn thuế trong vòng 270 ngày sau khi doanh nghiệp nhập khẩu phục vụ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện.

Luật này quy định miễn thuế cho:

  • Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
  • Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hóa và trong định mức để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới.

Trường hợp thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới thì phải nộp thuế.

  • Hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  • Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu.
  • Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.

   Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu.

   Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công. Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế.

Luật này cũng quy định cụ thể từng loại thuế, gồm:

  • Tính thuế theo tỷ lệ phần trăm: Số tiền thuế XK, thuế NK được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.

Thuế suất đối với hàng hóa XK được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế XK.

Thuế suất đối với hàng hóa NK gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường.

  • Tính thuế tuyệt đối:  Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa XK, NK được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế XK, NK và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế.
  • Tính thuế hỗn hợp: Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa XK, NK được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối.
  • Thuế đối với hàng hóa NK áp dụng hạn ngạch thuế quan được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật Thuế XK, thuế NK 2016. 

   Hầu hết doanh nghiệp đều đồng tình với việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Bởi như vậy, doanh nghiệp không phải dự trù tài chính nộp thuế nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu, làm tăng nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời tự chủ trong hoạch định chính sách sản xuất, kinh doanh.

   Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ tập hợp các ý kiến của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng để hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016, trình Chính phủ trong thời gian tới./.